XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
X60-X84 Zamierzone samouszkodzenie
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie lub zatrucie
 • samobójstwo (próba samobójcza)
X60 Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
Obejmuje:
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]
 • pochodne 4-aminofenolu
 • pochodne pirazolonu
 • salicylany
X61 Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
 • barbiturany
 • imidy kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
 • iminostilbeny
 • leki neuroleptyczne
 • leki pobudzające układu nerwowy
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki uspokajające
 • pochodne hydantoiny
 • związki metakwalonu
X62 Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
 • heroina
 • kodeina
 • kokaina
 • lisergid [LSD]
 • meskalina
 • metadon
 • morfina
 • opium (alkaloidy)
 • pochodne Cannabis
X63 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
Obejmuje:
 • leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne
 • leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]
 • leki sympatykolityczne [antyadrenergiczne]
 • leki sympatykomimetyczne [adrenergiczne]
X64 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
Obejmuje:
 • antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo i inne leki przeciwzakaźne
 • gazy lecznicze
 • hormony i syntetyczne substytuty
 • leki działające na:układ krążenia
 • leki działające na:układ pokarmowy
 • leki znieczulające (ogólnie) (miejscowo)
 • preparaty miejscowe
 • szczepionki
 • środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
 • środki działające ogólnoustrojowo i na składniki krwi
 • środki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego
X65 Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
Obejmuje:
 • alkohol:BNO
 • alkohol:butylowy [1-butanol]
 • alkohol:etylowy [etanol]
 • alkohol:izopropylowy [2-propanol]
 • alkohol:metylowy [metanol]
 • alkohol:propylowy [1-propanol]
 • oleje fuzlowe
X66 Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary
Obejmuje:
 • benzen i jego homologi
 • benzyna (pochodne)
 • chlorofluorokarbony
 • czterochlorek węgla [tetrachlorometan]
X67 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
Nie obejmuje:
 • dymy i pary metali (X69)
Obejmuje:
 • gaz komunalny
 • gaz spalinowy silnika
 • lakrymator gazowy [gaz łzawiący]
 • tlenek węgla
 • tlenki azotu
 • dwutlenek siarki
X68 Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy
Nie obejmuje:
 • rośliny jadalne i nawozy (X69)
Obejmuje:
 • fumiganty
 • fungicydy
 • herbicydy
 • insektycydy
 • rodentycydy
 • środki ochrony drewna
X69 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje
Obejmuje:
 • farby i barwniki
 • kleje i środki klejące
 • metale, łącznie z ich dymami i parami
 • mydła i detergenty
 • rośliny jadalne i nawozy
 • trujące produkty spożywcze i rośliny
 • żrące związki aromatyczne, kwasy i zasady
X70 Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
X71 Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie
X72 Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej
X73 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
X74 Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
X75 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego
X76 Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie
X77 Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty
X78 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego
X79 Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego
X80 Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości
Obejmuje:
 • zamierzony upadek z jednego poziomu na drugi
X81 Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot
X82 Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Nie obejmuje:
 • rozbicie jednostki latającej (X83)
Obejmuje:
 • zamierzona kolizja z:pociągiem
 • zamierzona kolizja z:pojazdem mechanicznym
 • zamierzona kolizja z:tramwajem
X83 Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
Obejmuje:
 • zamierzone samouszkodzenie przez:porażenie prądem
 • zamierzone samouszkodzenie przez:rozbicie jednostki latającej
 • zamierzone samouszkodzenie przez:substancje żrące, z wyjątkiem zatrucia
X84 Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony