XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
  • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
X10-X19 Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami
Inne:
  • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
  • narażenie na:nadmierne naturalne gorąco (X30)
  • narażenie na:ogień i płomienie (X00-X09)
X12 Kontakt z innymi gorącymi cieczami
Nie obejmuje:
  • gorące (ciekłe) metale (X18)
Obejmuje:
  • woda podgrzewana na piecu