XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
V01-V99 Wypadki komunikacyjne
Inne:
 • (Ten rozdział składa się z 12 grup. Grupy odnoszące się do wypadków w komunikacji lądowej (V01-V89) odzwierciedlają sposób poruszania się ofiar i zostały dodatkowo podzielone w celu umożliwienia określenia drugiego uczestnika wypadku lub typu zdarzenia. Pojazd, którym poruszała się ofiara, należy zakodować przy użyciu pierwszych dwóch znaków, jako że stanowi on najistotniejszy czynnik dla celów prewencyjnych.)
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X81-X83)
 • napaść przez przejechanie pojazdem (Y03)
 • wypadki z udziałem osób zajmujących się konserwacją lub naprawą urządzeń komunikacyjnych lub pojazdów (niebędących w ruchu), chyba że uraz został spowodowany przez inny pojazd będący w ruchu (W00-X59)
 • wypadki związane z pojazdami, lecz niewynikające z zagrożeń typowych dla środków transportu, np. obrażenia doznane podczas bójki na pokładzie statku, u pasażera pojazdu transportowego podczas klęski żywiołowej, zmiażdżenie palca podczas zamykania drzwi samochodu (W00-X59)
 • zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (Y31-Y33)
V30-V39 Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym
Nie obejmuje:
 • motocykl z wózkiem bocznym (V20-V29)
 • specjalny pojazd niedrogowy (V86)
Obejmuje:
 • trzykołowy rower z silnikiem
V37 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią V30.])
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami V37.
0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Kierujący ranny w wypadku niedrogowym)
1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania)
5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Kierujący ranny w wypadku drogowym)
6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Pasażer ranny w wypadku drogowym)
7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)