V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi
Inne:
 • (W tej części zebrano zaburzenia umysłowe pogrupowane na podstawie ich wspólnej i znanej etiologii związanej ze schorzeniem organicznym mózgu, urazem mózgu lub innym uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie mózgu. Zaburzenia te mogą mieć charakter pierwotny, jak w przypadku chorób, urazów i uszkodzeń, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo, bądź wtórny – jak w przypadku schorzeń układowych i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.
F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Inne:
 • (Ta część obejmuje wiele różnych zaburzeń, które różnią się stopniem nasilenia i objawami klinicznymi. Wszystkie te zaburzenia można jednak przypisać stosowaniu jednej lub więcej substancji psychoaktywnych, które mogą, lecz nie muszą być przepisane ze wskazań medycznych. Trzecia pozycja kodu określa stosowane substancje, natomiast czwarta określa stan kliniczny. Kody należy stosować w miarę konieczności dla każdej z wymienionych substancji; należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie kody występujące w pozycji czwartej mają zastosowanie do wszystkich substancji.)
Nie obejmuje:
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
 • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Nie obejmuje:
 • stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.- (F92.8)
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Inne:
 • (W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.-), mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.-) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.-) to ściśle zintegrowane i trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.)
F70-F79 Upośledzenie umysłowe
Inne:
 • (Zatrzymanie lub niepełny rozwój umysłowy, manifestujące się upośledzeniem w okresie wzrastania, zwłaszcza w zakresie umiejętności związanych z ogólnym stanem inteligencji np. kognitywne, językowe, ruchowe i społeczne. Może ono wystąpić w związku z dowolnym innym zaburzeniem umysłowym lub fizycznym lub bez niego.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń, takich jak autyzm, inne zaburzenia rozwoju, padaczka, zaburzenia zachowania lub znacznego stopnia upośledzenie funkcjonowania fizycznego.
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Inne:
 • (Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.)
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F99-F99 Nieokreślone zaburzenia psychiczne