IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I00-I02 Ostra choroba reumatyczna
I05-I09 Przewlekła choroba reumatyczna serca
I10-I15 Nadciśnienie tętnicze
Nie obejmuje:
 • nadciśnienie płucne (I27.0)
 • nadciśnienie u noworodków (P29.2)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O10-O11)
 • stany z zajęciem naczyń wieńcowych (I20-I25)
I20-I25 Choroba niedokrwienna serca
Inne:
 • (Dla celów określania chorobowości, czas trwania przypisywany kategoriom I21-I25 odnosi się do czasu trwania schorzenia od wystąpienia incydentu niedokrwienia do chwili objęcia opieką. Dla celów określania umieralności okres ten liczy się od wystąpienia dolegliwości do zgonu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10-I15)
I26-I28 Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego
I30-I52 Inne choroby serca
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe (F01.-)
 • pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.-)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.-)
I70-I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
I80-I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I95-I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia