II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
D00-D09 Nowotwory in situ
Inne:
  • (Wiele nowotworów in situ uważa się za będące w stadium zmian morfologicznych pomiędzy dysplazją i nowotworem inwazyjnym. Na przykład w przypadku neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy (CIN) wyróżnia się trzy stopnie, z których trzeci (CIN III) obejmuje zarówno nasiloną dysplazję, jak i raka in situ. Ten system określania stopnia zmian morfologicznych stosuje się również w odniesieniu do innych narządów, takich jak srom i pochwa. Poniższa część klasyfikacji obejmuje opisy neoplazji śródnabłonkowej stopnia III, niezależnie od ewentualnej informacji o nasilonej dysplazji; natomiast stopnie I i II klasyfikuje się jako dysplazję odpowiedniego narządu i zmiany takie należy kodować odpowiednio do rozdziału dotyczącego danego umiejscowienia.)
Obejmuje:
  • choroba Bowena
  • erytroplazja
  • erytroplazja Queyrata
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /2
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
  • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)