I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A00-A09 Choroby zakaźne jelit
A15-A19 Gruźlica
Nie obejmuje:
 • gruźlica wrodzona (P37.0)
 • krzemica i gruźlica (J65)
 • następstwa gruźlicy (B90.-)
 • pylica płuc współistniejąca z gruźlicą (J65)
Obejmuje:
 • zakażenia wywołane przez Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis
A20-A28 Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce
A30-A49 Inne choroby bakteryjne
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A65-A69 Inne choroby wywołane przez krętki
Nie obejmuje:
 • kiła (A50-A53)
 • leptospiroza (A27.-)
A70-A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydia
A75-A79 Choroby wywołane przez Rickettsia
A80-A89 Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • następstwa:nagminnego porażenia dziecięcego (B91)
 • następstwa:wirusowego zapalenia mózgu (B94.1)
A90-A99 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne
B00-B09 Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15-B19 Wirusowe zapalenie wątroby
Nie obejmuje:
 • następstwa wirusowego zapalenia wątroby (B94.2)
 • zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (B25.1)
 • zapalenie wątroby wywołane przez wirus opryszczki (B00.8)
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]
Nie obejmuje:
 • bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
B25-B34 Inne choroby wirusowe
B35-B49 Grzybice
Nie obejmuje:
 • zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.-)
 • ziarniniak grzybiasty (C84.0)
B50-B64 Choroby wywołane przez pierwotniaki
Nie obejmuje:
 • choroba zakaźna wywołana przez Entoamoeba histolytica (A06.-)
 • inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.-)
B65-B83 Robaczyce
B85-B89 Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze
B90-B94 Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
Inne:
 • (Tych kategorii należy używać do określenia stanów objętych kategoriami A00-B89 jako przyczyny następstw, które same sklasyfikowane są gdzie indziej. „Późne następstwa” obejmują stany określone jako takie; obejmują również późne skutki chorób możliwych do sklasyfikowania w powyższych kategoriach, jeśli istnieją dowody na to, że sama choroba ustąpiła. W przypadku używania tych kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
B95-B97 Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
Inne:
 • (Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie czynnika zakaźnego wywołującego chorobę sklasyfikowaną gdzie indziej.)
B99-B99 Inne choroby zakaźne