V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Inne:
  • (Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.)
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Inne:
  • (Upośledzenie normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu.)
F81.3 Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
Inne:
  • (Słabo zdefiniowana, rezydualna kategoria zaburzeń, obejmująca zarówno znaczne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, jak i czytania oraz ortografii. Zaburzeń tych nie można wytłumaczyć wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Kategorię tę należy stosować la zaburzeń odpowiadającym kryteriom F81.2 oraz F81.0 lub F81.1.)
Nie obejmuje:
  • specyficzne:zaburzenia czytania (F81.0)
  • specyficzne:zaburzenia ortograficzne (F81.1)
  • specyficzne:zaburzenia umiejętności arytmetycznych (F81.2)