V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
Inne:
 • (W części tej zawarto różne stany i zachowania o znaczeniu klinicznym, które utrzymują się i wydają się być wyrazem stylu życia pacjenta i sposobu odnoszenia się do własnej osoby i do innych. Niektóre z tych stanów i wzorców zachowania pojawiają się wcześnie w przebiegu rozwoju osobniczego jako wynik czynników osobniczych i wpływów społecznych, podczas gdy inne nabywane są w późniejszym okresie życia. Specyficzne zaburzenia osobowości (F60.-), mieszane i inne zaburzenia osobowości (F61.-) i przetrwałe zmiany osobowości (F62.-) to ściśle zintegrowane i trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Stanowią skrajne lub istotne odchylenia od standardowych w danej kulturze sposobu odbioru, myślenia, odczuwania, a zwłaszcza kontaktów z innymi osobami. Takie wzorce zachowania są stabilne i obejmują różnorodne sfery zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Często, choć nie zawsze, wiążą się z różnego stopnia napięciem indywidualnym i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.)
F63 Zaburzenia nawyków i popędów
Inne:
 • (Kategoria ta obejmuje pewne zaburzenia zachowania, które nie są opisane w innych rozdziałach. Charakteryzują je powtarzające się działania bez jasnej, racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj szkodzą interesom pacjenta i innych ludzi. Pacjent określa te zachowania jako związane z popędem do działania. Przyczyny ich nie są znane. Zaburzenia te ujęte są w jedną grupę z racji wyraźnych opisowych podobieństw, a nie dlatego, że mają inne wspólne cechy.)
Nie obejmuje:
 • nawykowe nadmierne używanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych (F10-F19)
 • zaburzenia popędów i nawyków, w tym zachowania seksualnego (F65.-)
F63.0 Patologiczny hazard
Inne:
 • (Zaburzenie to polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.)
Nie obejmuje:
 • hazard uprawiany przez osoby z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)
 • nadmierne uprawianie hazardu przez pacjentów maniakalnych (F30.-)
 • uprawianie hazardu i zakładów BNO (Z72.6)
Obejmuje:
 • Hazard przymusowy
F63.1 Patologiczne podpalanie [piromania]
Inne:
 • (Zaburzenie to charakteryzuje się wieloma podpaleniami lub próbami wzniecenia pożaru bez widocznego motywu, ale z uporczywym zainteresowaniem się tematami związanymi z ogniem czy pożarem. Takie zachowanie jest często związane z uczuciem narastającego napięcia przed podpaleniem oraz intensywnym podnieceniem bezpośrednio po nim.)
Nie obejmuje:
 • podpalanie:jako przyczyna obserwacji w razie podejrzenia choroby psychicznej (Z03.2)
 • podpalanie:przez osobę chorą na schizofrenię (F20.-)
 • podpalanie:przez osobę dorosłą z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (F60.2)
 • podpalanie:przez osobę z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (F00-F09)
 • podpalanie:przez osobę z zaburzeniami zachowania (F91.-)
 • podpalanie:z powodu zatrucia alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi (F10-F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
F63.2 Patologiczne kradzieże [kleptomania]
Inne:
 • (Zaburzenie to polega na powtarzającej się trudności lub niemożności powstrzymania się od kradzieży przedmiotów, które nie są zabierane dla osobistego użytku ani z chęci zysku. Zamiast tego rzeczy skradzione mogą być wyrzucane, rozdawane lub zbierane. Zachowanie to idzie również w parze z wzrastającym uczuciem napięcia przed kradzieżą i gratyfikacji podczas tego czynu i bezpośrednio po jego dokonaniu.)
Nie obejmuje:
 • kradzieże sklepowe jako przyczyna obserwacji w przypadku podejrzenia zaburzenia psychicznego (Z03.2)
 • organiczne zaburzenia psychiczne (F00-F09)
 • zaburzenia depresyjne z kradzieżami (F31-F33)
F63.3 Trichotillomania
Inne:
 • (Zaburzenie charakteryzuje wyraźna utrata włosów spowodowana niemożnością powstrzymania się od ich wyrywania. Czynność jest poprzedzana wzrastającym napięciem, a po jej zakończeniu następuje uczucie ulgi lub zadowolenia. Takiego rozpoznania nie należy stawiać, jeśli wyrywanie włosów zbiegło się z poprzedzającym zapaleniem skóry lub jest wynikiem urojeń czy omamów.)
Nie obejmuje:
 • stereotypie ruchowe z wyrywaniem włosów (F98.4)
F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów
Inne:
 • (Kategorię tę należy stosować w innych rodzajach stale powtarzającego się niedostosowanego zachowania. Nie są to odmiany innych, znanych zespołów psychopatologicznych i cechują się niezdolnością do powstrzymania się od powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi w czasie wykonywania czynności.)
Obejmuje:
 • Okresowe eksplozywne zaburzenia zachowania
F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów, nieokreślone