V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
  • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F25 Zaburzenia schizoafektywne
Inne:
  • (Epizodyczne zaburzenia z intensywnymi objawami zarówno afektywnymi, jak i schizofrenicznymi, które jednak nie uzasadniają rozpoznania ani schizofrenii, ani epizodu depresyjnego czy maniakalnego. Inne stany z objawami afektywnymi, które nakładają się na wcześniej występującą psychozę schizofreniczną lub współistnieją bądź pojawiają się naprzemiennie z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi innego rodzaju, należy klasyfikować w kategoriach F20-F29. Objawy psychotyczne w chorobach afektywnych, które nie są zgodne z nastrojem, nie uzasadniają rozpoznania zaburzeń schizoafektywnych.)
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
Inne:
  • (Są to zaburzenia z tak wyrazistymi objawami zarówno schizofrenicznymi, jak i depresyjnymi, iż brak jest podstaw do rozpoznania schizofrenii lub epizodu depresyjnego. Kategorii tej należy używać tak w stosunku do pojedynczego epizodu, jak i wobec nawracającego zaburzenia, w którym większość stanowią epizody schizoafektywne typu depresyjnego.)
Obejmuje:
  • Psychoza podobna do schizofrenii, typ depresyjny
  • Psychoza schizoafektywna, typ depresyjny