V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
  • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Inne:
  • (Heterogenna grupa zaburzeń charakteryzujących się ostrym występowaniem takich objawów psychotycznych jak urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania, a także znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Ostry początek definiowany jest jako rozwój (pod postacią crescendo) wyraźnie nieprawidłowego obrazu klinicznego w czasie około dwóch tygodni lub krótszym. W zaburzeniu tym nie mogą występować dowody na uwarunkowania organiczne. Zagubienie i zakłopotanie są częste, lecz dezorientacja co do czasu, miejsca i osoby nie jest na tyle uporczywa ani głęboka, aby możliwe było rozpoznanie organicznie uwarunkowanych zaburzeń świadomości (F05.-). Całkowity powrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, często w ciągu kilku tygodni lub nawet dni. Jeżeli zaburzenia utrzymują się dłużej, wówczas zwykle konieczna jest zmiana zaklasyfikowania. Zaburzenie to może, lecz nie musi wiązać się z ostrym stresem, określanym na ogół jako silnie traumatyzujące wydarzenia, które miały miejsce jeden do dwóch tygodni przed wystąpieniem zaburzeń.)
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
Inne:
  • (Ostre zaburzenia psychotyczne, których główną cechą kliniczną są względnie trwałe urojenia lub omamy, które jednak nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.-). Jeżeli urojenia utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas rozpoznanie należy zmienić na uporczywe zaburzenia urojeniowe (F22.-).)
Obejmuje:
  • Psychogenna psychoza paranoidalna
  • Reakcja paranoidalna