V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Inne:
 • (Ta część obejmuje wiele różnych zaburzeń, które różnią się stopniem nasilenia i objawami klinicznymi. Wszystkie te zaburzenia można jednak przypisać stosowaniu jednej lub więcej substancji psychoaktywnych, które mogą, lecz nie muszą być przepisane ze wskazań medycznych. Trzecia pozycja kodu określa stosowane substancje, natomiast czwarta określa stan kliniczny. Kody należy stosować w miarę konieczności dla każdej z wymienionych substancji; należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie kody występujące w pozycji czwartej mają zastosowanie do wszystkich substancji.)
Nie obejmuje:
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F10.])
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami F17.
0 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Ostre zatrucie)
Inne:
 • (Jest to stan występujący po przyjęciu substancji psychoaktywnej, który przejawia się zaburzeniami poziomu świadomości, procesów poznawczych, percepcji, afektu lub zachowania, bądź innych funkcji i reakcji psychofizjologicznych. Zaburzenia te są bezpośrednim następstwem działania farmakologicznego danej substancji i z czasem całkowicie ustępują, o ile nie doszło do uszkodzenia tkanek lub innych powikłań. Powikłania takie mogą obejmować uraz, zachłyśnięcie się wymiocinami, majaczenie, śpiączkę, drgawki lub inne powikłania medyczne. Charakter tych powikłań jest uzależniony od klasy farmakologicznej, do której należy dana substancja, jak również sposobu jej podania.)
Nie obejmuje:
 • intoksykacja o cechach zatrucia (T36-T50)
Obejmuje:
 • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
 • Intoksykacja patologiczna
 • Stan ostrego upojenia alkoholem
 • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
 • Upojenie BNO
1 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Następstwa szkodliwego używania substancji)
Inne:
 • (Kategoria ta określa szkodliwy dla zdrowia sposób używania substancji psychoaktywnej. Może to być szkoda somatyczna (jak w przypadkach zapalenia wątroby w wyniku autoiniekcji substancji psychoaktywnych) lub psychiczna (np. epizody depresyjne wtórne wobec spożycia dużej ilości alkoholu).)
Obejmuje:
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnej
2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Zespół uzależnienia)
Inne:
 • (Zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, które rozwijają się po wielokrotnym użyciu danej substancji i które zazwyczaj obejmują silną potrzebę przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, uporczywe używanie pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowania środków ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem występowanie objawów fizycznych zespołu abstynencyjnego.)
Obejmuje:
 • Dipsomania
 • Przewlekły alkoholizm
 • Uzależnienie od leków
3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Zespół abstynencyjny)
Inne:
 • (Grupa objawów, występujących w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, pojawiających się po bezwzględnym lub względnym odstawieniu substancji psychoaktywnej po okresie jej stałego przyjmowania. Pojawienie się objawów i przebieg zespołu abstynencyjnego są ograniczone w czasie i są uzależnione od typu substancji psychoaktywnej oraz od dawki stosowanej bezpośrednio przed zaprzestaniem lub ograniczeniem przyjmowania tej substancji. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami.)
4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Zespół abstynencyjny z majaczeniem)
Inne:
 • (Stan, w którym zespół abstynencyjny, zdefiniowany w opisie wspólnego czwartego znaku .3, jest powikłany majaczeniem zdefiniowanym w F05.-. Mogą także występować drgawki. Jeżeli czynnikom organicznym również przypisuje się istotną rolę w etiologii, wówczas stan ten należy klasyfikować w kategorii F05.8.)
Obejmuje:
 • Majaczenie alkoholowe
5 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Zaburzenia psychotyczne)
Inne:
 • (Zespół objawów psychotycznych, które występują podczas używania substancji psychoaktywnych lub po ich zastosowaniu, lecz których nie można wyjaśnić samym ostrym zatruciem ani też które nie są częścią zespołu abstynencyjnego. Dla zaburzenia tego typowe są omamy (zwykle słuchowe, lecz często występują doznania z zakresu więcej niż jednego układu zmysłowego), zaburzenia percepcji, urojenia (często o charakterze paranoidalnym lub prześladowczym), zaburzenia psychoruchowe (pobudzenie lub zahamowanie), a także zaburzenia afektu, które mogą mieć różne nasilenie – od ostrego lęku do stanu ekstatycznego. Świadomość jest zwykle jasna, choć może pojawiać się jej nieznaczne przymglenie, ale nie w stopniu zamącenia.)
Nie obejmuje:
 • rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez alkohol lub inne substancje psychoaktywne (F10-F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .7)
Obejmuje:
 • Alkoholowa:halucynoza
 • Alkoholowa:paranoja
 • Alkoholowa:psychoza BNO
 • Alkoholowa:zazdrość
6 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Zespół amnestyczny)
Inne:
 • (Zespół związany z przewlekłymi, nasilonymi zaburzeniami pamięci świeżej i dawnej. Pamięć bezpośrednia jest zazwyczaj zachowana, a zaburzenia pamięci świeżej są znamiennie bardziej nasilone niż zaburzenia pamięci dawnej. Zwykle występują wyraźne zaburzenia poczucia czasu i chronologii zdarzeń, jak również trudności w uczeniu się nowego materiału. Mogą pojawiać się konfabulacje, choć nie zawsze występują. Inne funkcje poznawcze są zazwyczaj stosunkowo dobrze zachowane, a deficyty pamięci są nieproporcjonalne do innych zaburzeń.)
Nie obejmuje:
 • psychoza lub zespół Korsakowa o niealkoholowej etiologii (F04)
Obejmuje:
 • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
 • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
7 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)
Inne:
 • (Zaburzenia, w których spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną zmiany w zakresie funkcji poznawczych, afektu, osobowości lub zachowania utrzymują się dłużej niż przez okres, w jakim można byłoby je racjonalnie przypisać bezpośredniemu działaniu substancji psychoaktywnej. Wystąpienie zaburzeń powinno pozostawać w bezpośrednim związku z zastosowaniem substancji psychoaktywnej. W przypadkach, gdy stan ten pojawia się później niż epizod użycia danej substancji, należy stosować ten kod tylko wówczas, gdy dostępne są wyraźne i niewątpliwe dowody świadczące o związku tego stanu z resztkowym działaniem substancji psychoaktywnej. Zespoły reminiscencji alkoholowej (flashback) można odróżnić od stanu psychotycznego na podstawie ich epizodycznego charakteru, często bardzo krótkotrwałego przebiegu, a także faktu, iż stanowią one reprodukcję wcześniejszych doświadczeń związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.)
Nie obejmuje:
 • spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną:stan psychotyczny (F10-F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
 • spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną:zespół Korsakowa (F10-F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
Obejmuje:
 • Otępienie alkoholowe BNO
 • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
 • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
 • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
 • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
 • Rezydualne:zaburzenia afektywne
 • Rezydualne:zaburzenia osobowości i zachowania
 • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)