IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E40-E46 Niedożywienie
Inne:
 • (Stopień niedożywienia zazwyczaj określa się na podstawie masy ciała, wyrażonej w postaci odchylenia standardowego od średniej wartości dla populacji referencyjnej. Jeśli dostępny jest jeden lub więcej wcześniejszych pomiarów, na niedożywienie wskazuje również brak przyrostu masy ciała u dzieci lub jej obniżenie u dzieci i dorosłych. Jeśli natomiast dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas rozpoznanie opiera się na prawdopodobieństwie i nie jest jednoznaczne bez wykonania dodatkowych badań klinicznych lub laboratoryjnych. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwy pomiar masy ciała, należy zwrócić szczególną uwagę na cechy kliniczne pacjenta.)
Nie obejmuje:
 • następstwa niedoborów białkowo-energetycznych (E64.0)
 • niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50-D53)
 • wygłodzenie (T73.0)
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.-)
 • zespół wyniszczenia (B22.2)
E40 Kwashiorkor
Inne:
 • (Ciężkie niedożywienie z obrzękami głodowymi, z odbarwieniami skóry i włosów.)
Nie obejmuje:
 • kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
Nie obejmuje:
 • kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)
Obejmuje:
 • Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem
E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
Obejmuje:
 • Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:postać pośrednia
 • Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne [jak w E43]:z oznakami zarówno kwashiorkoru, jak i wyniszczenia
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
Inne:
 • (Znaczna utrata masy ciała [wyniszczenie] u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje o 3 lub więcej odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo ciężkiego wyniszczenia jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje 3 lub więcej odchyleń standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej.)
Obejmuje:
 • Obrzęki głodowe
E44 Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia
E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
Obejmuje:
 • Opóźnienie rozwoju fizycznego z powodu niedożywienia
 • Wtórna do niedożywienia niskorosłość
 • Wtórne do niedożywienia zahamowanie wzrostu
E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
Obejmuje:
 • Niedożywienie BNO
 • Zaburzenia równowagi białkowo-energetycznej BNO