I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B85-B89 Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze
B85 Wszawica
B85.0 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
Obejmuje:
 • Wszawica głowy
B85.1 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
Obejmuje:
 • Wszawica ciała
B85.2 Wszawica, nieokreślona
B85.3 Wszawica łonowa
Obejmuje:
 • Infestacja przez:Phthirus pubis
 • Infestacja przez:wszy łonowe
B85.4 Mieszana wszawica
Obejmuje:
 • Infestacja, którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0-B85.3