I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B35-B49 Grzybice
Nie obejmuje:
 • zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.-)
 • ziarniniak grzybiasty (C84.0)
B36 Inne grzybice powierzchowne
B36.0 Łupież pstry
Obejmuje:
 • Grzybica:pstra
 • Grzybica:żółta
B36.1 Grzybica czarna
Obejmuje:
 • Grzybica czarna drobnozarodnikowa
 • Keratomycosis nigricans palmaris
 • Łupież czarny
B36.2 Piedra biała
Obejmuje:
 • Grzybica biała
B36.3 Piedra czarna
B36.8 Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreślona