I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A52 Kiła późna
A52.0 Kiła układu krążenia
Obejmuje:
 • Kiła układu krążenia BNO (I98.0)
 • Kiłowa:niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1)
 • Kiłowa:niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3)
 • Kiłowe:zapalenie aorty (I79.1)
 • Kiłowe:zapalenie mięśnia sercowego (I41.0)
 • Kiłowe:zapalenie osierdzia (I32.0)
 • Kiłowe:zapalenie tętnic mózgowych (I68.1)
 • Kiłowe:zapalenie wsierdzia BNO (I39.8)
 • Kiłowy:tętniak aorty (I79.0)
A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
Obejmuje:
 • Artropatia Charcota (M14.6)
 • Kiłowa późna:polineuropatia (G63.0)
 • Kiłowe późne:zapalenie mózgu (G05.0)
 • Kiłowe późne:zapalenie nerwu słuchowego (H94.0)
 • Kiłowe późne:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01)
 • Kiłowe późne:zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego (H48.1)
 • Kiłowy późny:zanik nerwu wzrokowego (H48.0)
 • Parkinsonizm kiłowy (G22)
 • Wiąd rdzenia
A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona
Obejmuje:
 • Guz kiłowy ośrodkowego układu nerwowego BNO
 • Kilak ośrodkowego układu nerwowego BNO
 • Kiła (późna) ośrodkowego układu nerwowego BNO
A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
Obejmuje:
 • Kilak o dowolnej lokalizacji z wyjątkiem zaklasyfikowanych w A52.0-A52.3
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:błony maziowej (M68.0)
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:kości (M90.2)
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:mięśni (M63.0)
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:płuc (J99.8)
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:wątroby (K77.0)
 • Kiła późna lub trzeciorzędowa o dowolnej lokalizacji z wyjątkiem zaklasyfikowanych w A52.0-A52.3
 • Kiłowe późne:bielactwo (L99.8)
 • Kiłowe późne:choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet (N74.2)
 • Kiłowe późne:patologie gałki ocznej NGI (H58.8)
 • Kiłowe późne:zapalenie kaletki maziowej (M73.1)
 • Kiłowe późne:zapalenie naczyniówki i siatkówki (H32.0)
 • Kiłowe późne:zapalenie otrzewnej (K67.2)
 • Kiłowe późne:zapalenie twardówki (H19.0)
 • Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły (N08.0)
A52.8 Kiła późna utajona
Inne:
 • (Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.)
A52.9 Kiła późna, nieokreślona