XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R25-R29 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego
R26 Zaburzenia chodu i poruszania się
Nie obejmuje:
  • ataksja:BNO (R27.0)
  • ataksja:dziedziczna (G11.-)
  • ataksja:ruchowa (kiłowa) (A52.1)
  • zespół unieruchomienia (porażenny) (M62.3)