V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Inne:
  • (Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.)
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
Inne:
  • (Resztkowa kategoria zaburzeń, która stanowi kombinację kilku zaburzeń rozwojowych: mowy i języka, umiejętności szkolnych i funkcji motorycznej, które są zwykle, ale nie zawsze, skojarzone z pewnym ogólnym osłabieniem funkcji poznawczych. Brak jest jednak podstaw do postawienia głównego rozpoznania, ponieważ żadne z nich nie przeważa. Kategorię tę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy poszczególne zaburzenia rozwojowe znacznie zachodzą na siebie. Zaburzenia te są zazwyczaj, choć nie zawsze, związane z pewnego stopnia ogólnym upośledzeniem funkcji poznawczych. A zatem kategorię tę należy stosować, gdy występują dysfunkcje spełniające kryteria dla dwóch lub więcej kategorii spośród F80.-, F81.- i F82.)