V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Inne:
 • (Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.)
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Inne:
 • (Upośledzenie normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu.)
F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania
Inne:
 • (Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności czytania, którego nie tłumaczy wyłącznie wiek umysłowy dziecka, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzeniu ulegać mogą wszystkie wymienione funkcje: umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania czytanych słów, ustnego czytania oraz sprawność wykonywania zadań wymagających umiejętności czytania. Specyficznym zaburzeniom czytania często towarzyszą kłopoty z ortografią, które utrzymują się często w wieku młodzieńczym, nawet jeśli nastąpił pewien postęp w czytaniu. Zaburzenia czytania poprzedzają zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy i języka. W okresie szkolnym towarzyszą im zwykle zaburzenia emocjonalne i zachowania.)
Nie obejmuje:
 • aleksja BNO (R48.0)
 • dysleksja BNO (R48.0)
 • trudności czytania wtórne do zaburzeń emocjonalnych (F93.-)
Obejmuje:
 • Czytanie „do tyłu”
 • Dysleksja rozwojowa
 • Specyficzne opóźnienie w czytaniu
F81.1 Specyficzne zaburzenia ortograficzne
Inne:
 • (Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności ortograficznych (przy braku w wywiadzie specyficznego zaburzenia czytania), którego nie tłumaczy wyłącznie niski wiek umysłowy, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzona jest zarówno zdolność ustnego sylabizowania, jak i prawidłowego pisania słów.)
Nie obejmuje:
 • agrafia BNO (R48.8)
 • trudności ortograficzne:wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)
 • trudności ortograficzne:związane z zaburzeniami czytania (F81.0)
Obejmuje:
 • Specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania)
F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
Inne:
 • (Obejmują specyficzne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, którego nie da się wyjaśnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Upośledzenie to dotyczy raczej podstawowych umiejętności rachunkowych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia niż bardziej abstrakcyjnych umiejętności matematycznych potrzebnych do algebry, trygonometrii, geometrii, rachunku różniczkowego lub całkowego.)
Nie obejmuje:
 • akalkulia BNO (R48.8)
 • trudności arytmetyczne:wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania (Z55.8)
 • trudności arytmetyczne:związane z zaburzeniami czytania lub ortografii (F81.3)
Obejmuje:
 • Rozwojowa akalkulia
 • Rozwojowe zaburzenia arytmetyczne
 • Rozwojowy zespół Gerstmanna
F81.3 Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
Inne:
 • (Słabo zdefiniowana, rezydualna kategoria zaburzeń, obejmująca zarówno znaczne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, jak i czytania oraz ortografii. Zaburzeń tych nie można wytłumaczyć wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Kategorię tę należy stosować la zaburzeń odpowiadającym kryteriom F81.2 oraz F81.0 lub F81.1.)
Nie obejmuje:
 • specyficzne:zaburzenia czytania (F81.0)
 • specyficzne:zaburzenia ortograficzne (F81.1)
 • specyficzne:zaburzenia umiejętności arytmetycznych (F81.2)
F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
Obejmuje:
 • Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania
F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone
Obejmuje:
 • Niezdolność nabywania wiedzy BNO
 • Niezdolność uczenia się BNO
 • Zaburzenie uczenia się BNO