V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego
Inne:
 • (Wspólne cechy zaburzeń zawartych w tej części to: (a) początek zawsze w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa; (b) upośledzenie lub opóźnienie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego; (c) stały przebieg bez okresów remisji i nawrotów. W większości przypadków zaburzeniu ulegają zdolności językowe, wzrokowo-przestrzenne i koordynacji motorycznej. Zwykle upośledzenie lub opóźnienie zauważalne są już od najwcześniejszych chwil życia i ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem dziecka, choć mniejsze zaburzenia mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego.)
F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Inne:
 • (Zaburzenia charakteryzujące się upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności językowych od wczesnych stadiów rozwoju. Stanów tych nie można bezpośrednio wiązać z zaburzeniami neurologicznymi, nieprawidłowościami mechanizmów mowy, zaburzeń sfery czuciowej, upośledzeniem umysłowym lub czynnikami środowiskowymi. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka często pociągają za sobą problemy, takie jak: trudności w czytaniu i ortografii, zaburzenie związków interpersonalnych oraz odchylenia w zakresie emocji i zachowania.)
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Inne:
 • (Upośledzenie normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu.)
F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
Inne:
 • (Poważne upośledzenie rozwoju koordynacji motorycznej, którego nie da się uzasadnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem intelektualnym lub jakimkolwiek specyficznym wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym. Niemniej jednak, dokładne badanie kliniczne ujawnia w większości przypadków znamiona niedojrzałości układu nerwowego, przypominające ruchy pląsawicze niepodpartych kończyn lub ruchy lustrzane oraz inne towarzyszące zmiany motoryki, jak również objawy złej koordynacji motorycznej w zakresie drobnych i dużych ruchów.)
Nie obejmuje:
 • brak koordynacji (R27.-)
 • zaburzenia chodu i poruszania się (R26.-)
Obejmuje:
 • Rozwojowa dyspraksja
 • Rozwojowe zaburzenia koordynacji
 • Zespół „niezgrabnego dziecka”
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
Inne:
 • (Resztkowa kategoria zaburzeń, która stanowi kombinację kilku zaburzeń rozwojowych: mowy i języka, umiejętności szkolnych i funkcji motorycznej, które są zwykle, ale nie zawsze, skojarzone z pewnym ogólnym osłabieniem funkcji poznawczych. Brak jest jednak podstaw do postawienia głównego rozpoznania, ponieważ żadne z nich nie przeważa. Kategorię tę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy poszczególne zaburzenia rozwojowe znacznie zachodzą na siebie. Zaburzenia te są zazwyczaj, choć nie zawsze, związane z pewnego stopnia ogólnym upośledzeniem funkcji poznawczych. A zatem kategorię tę należy stosować, gdy występują dysfunkcje spełniające kryteria dla dwóch lub więcej kategorii spośród F80.-, F81.- i F82.)
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
Inne:
 • (Grupa zaburzeń charakteryzujących się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości stanowią podstawową cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia współistniejących stanów chorobowych lub opóźnienia rozwoju umysłowego.
F88 Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
Obejmuje:
 • Agnozja rozwojowa
F89 Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego
Obejmuje:
 • Zaburzenie rozwojowe BNO