I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B35-B49 Grzybice
Nie obejmuje:
 • zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny (J67.-)
 • ziarniniak grzybiasty (C84.0)
B35 Grzybica skóry
Obejmuje:
 • grzybica woszczynowa
 • grzybice skóry dowolnego rodzaju z wyjątkiem stanów ujętych w kategorii B36.-
 • zakażenia wywołane przez Epidermophyton, Microsporum i Trichophyton
B35.2 Grzybica rąk
Obejmuje:
 • Dermatofitoza rąk
 • Grzybica dermatofitowa rąk